HOME > 회사소개 > 형식승인
 

120,000ℓ
(Ø3,650 x L12,310x9.7T)
1MH

100,000ℓ
(Ø3,500 x L11,090x9.7T)
1MH

80,000ℓ
(Ø3,300 x L10,000x9.7T)
1MH

75,000ℓ
(Ø3,000 x L11,600x10T)
2MH A516-60

60,000ℓ
(Ø3,300 x L7,440x8T)
1MH

60,000ℓ
(Ø3,180 x L8,060x8T)
1MH

50,000ℓ
(Ø3,260 x L6,320x8T)
1MH

50,000ℓ
(Ø3,020 x L7,440x8T)
1MH

50,000ℓ
(Ø3,300 x L6,400x8T)
1MH

50,000ℓ
(Ø2,930 x L7,810x8T)
1MH

50,000ℓ
(Ø3,020 x L7,440x8T)
2MH

50,000ℓ
(Ø3,020 x L7,440x8T)
1MH

50,000ℓ
(Ø3,030 x L7,440x8T)
1MH

45,000ℓ
(Ø3,020 x L6,850x7T)
1MH

40,000ℓ
(Ø2,920 x L6,320x8T)
1MH

40,000ℓ
(Ø3,020 x L6,000x8T)
1MH

40,000ℓ
(Ø2,720 x L7,440x8T)
2MH

40,000ℓ
(Ø2,720 x L7,440x7T)
1MH

40,000ℓ
(Ø3,020 x L6,000x7T)
1MH

40,000ℓ
(Ø2,720 x L7,440x7.5T)
1MH

30,000ℓ
(Ø2,720 x L5,610x8T)
2MH

30,000ℓ
(Ø3,020 x L4,440x8T)
1MH

30,000ℓ
(Ø2,720 x L5,610x7T)
1MH

30,000ℓ
(Ø3,020 x L4,500x7T)
1MH

30,000ℓ
(Ø2,720 x L6,000x7T)
1MH STS-304

30,000ℓ
(Ø2,720 x L5,610x8T)
1MH

20,000ℓ
(Ø2,330 x L5,000x8T)
1MH

20,000ℓ
(Ø2,920 x L3,200x8T)
1MH

20,000ℓ
(Ø2,420 x L4,700x8T)
2MH

20,000ℓ
(Ø2,420 x L4,700x7T)
1MH

20,000ℓ
(Ø2,420 x L4,700x7T)
1MH

19,800ℓ
(Ø2,420 x L4,650x7T)
1MH

18,000ℓ
(Ø2,420 x L4,200x7T)
1MH

15,000ℓ
(Ø2,100 x L4,700x6T)
1MH

10,000ℓ
(Ø2,060 x L3,200x8T)
1MH

10,000ℓ
(Ø2,100 x L3,170x8T)
2MH

10,000ℓ
(Ø2,100 x L3,170x6T)
1MH

6,000ℓ
(Ø1,600 x L3,200x8T)
1MH

5,000ℓ
(Ø1,460 x L3,200x8T)
1MH

5,000ℓ
(Ø1,460 x L3,170x6T)
1MH

 

3,000ℓ
(Ø1,460 x L1,900x8T)
1MH

3,000ℓ
(Ø1,140 x L3,170x6T)
1MH

 
 
 
 
 

50,000ℓ
(Ø3,020 x L7,440x8T)
2MH

40,000ℓ
(Ø2,720 x L7,440x7T)
2MH

30,000ℓ
(Ø2,720 x L5,610x7T)
2MH

20,000ℓ
(Ø2,420 x L4,700x7T)
2MH

 
 
 
 

50,000ℓ
(Ø3,020 x L7,440x8T)
2MH

40,000ℓ
(Ø2,720 x L7,440x7T)
2MH

30,000ℓ
(Ø2,720 x L5,610x7T)
2MH

20,000ℓ
(Ø2,420 x L4,700x7T)
2MH

 
   

10,000ℓ
(Ø2,100 x L3,170x6T)
1MH

 

 

 

충청북도 음성군 금왕읍 금일로434번길 319-2(쌍봉리 325) 대표이사 : 강웅구 사업자번호 : 303-81-50354
TEL : 1600-5104 E-mail : uwontank@naver.com
Copyright(c) Made By oneframe.net. All Rights Reserved.